Eesti Hea Tava muudatused alates 2013

Peamised muudatused on ära toodud Raamatupidamise Toimkonna kodulehel – www.easb.ee

Suuremad muudatused, mis võivad mõjutada ka võrdlusandmete korrigeerimist on:

– Sihtfinantseerimise kajastamine – võimalik on valida kahe meetodi vahel:
1) sihtfinantseerimise teel saadud toetus kajastatakse kogusummas tuluna hetkel, mil tingimused on täidetud või
2) kajastatakse netomeetodit.
Netomeetod oli ka üks seni lubatud meetoditest, brutomeetodi kasutamine ei ole enam lubatud. Sihtfinantseerimise kajastamise muutus tuleb aastaaruandes kajastata tagasiulatuvalt.

– Laenuintresse ei tohi enam kapitaliseerida vara soetusmaksumusse. Arvestuspõhimõtte muudatusel on lubatud kasutada erandit, ehk võimalik on muuta arvestuspõhimõtet kas edasi- kui tagasiulatuvalt.

– Arendusväljaminekute kajastamisel on võimalik valida kahe meetodi vahel:
1) kas kapitaliseerida, kui teatud tingimused on täidetud või
2) kanda kulusse.
Siin on samuti võimalik valida, kas muudatus tehakse edasiulatuvalt või tagasiulatuvalt.

– Kaob müügiootel põhivarade kategooria ning seda tuleb rakendada tagasiulatuvalt.

– Firmaväärtust tuleb hakata amortiseerima.

– Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse õiglases väärtuses, kui seda on võimalik leida mõistliku kulu ja pingutusega; vastasel juhul kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

– Sidusettevõtteid tohib kajastada lisaks senisele kapitaliosaluse meetodile ka soetusmaksumuses ja õiglases väärtuses.

Oluline on ka teada, et kui varem olid avalikustamisnõuded toodud iga vastava Raamatupidamise Toimkonna juhendi lõpus, siis alates 2013. aastast on loodud selleks eraldi juhend – RTJ 15 “Lisades avalikustatav informatsioon.

Väiksemaid muudatusi on peaaegu igas juhendis, kuid suuremas osas on need täpsustused.
Kõikide muudatustega saab tutvuta Toimkonna kodulehel avalikustatud uutes juhendites.